Handige woordenlijst over verzekeringen
verzekering-vergelijken.be

Verzekering vergelijken België

Vergelijk

Vergelijk
Verzekeringen

Begrippenlijst

Begunstigde

Degene die recht heeft op de uitkering van de verzekering.

Blokpolis

De blokpolis is een brandverzekering voor bijvoorbeeld appartementencomplexen, of andere gebouwen waarin meerdere woningen zitten van verschillende eigenaars. De syndicus van het complex sluit de verzekering af namens alle eigenaren, zodat iedere mede-eigenaar verzekerd is voor zijn aandeel daarin. De blokpolis geldt voor zowel private woonruimtes als gezamenlijke vertrekken.

LET OP: een blokpolis biedt geen dekking voor persoonlijke spullen en inboedel. Daarvoor is een aparte brandverzekering vereist, met of zonder optie inbraak.

Clausules

Ook wel verzekeringsclausules: bepalingen die bij de polis horen, over wat onder de verzekering valt en wat niet (uitsluitingen).

Dekking

De omschrijving tegen welk risico de verzekering bescherming biedt.

FSMA

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA extra bevoegdheden om meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen.

Indexering

Indexering is het aanpassen van geldbedragen (premie of uitkering) aan een indexcijfer. Vaak betreft dit aanpassing aan de inflatie zodat het reële bedrag gelijk blijft. Een reëel bedrag is aangepast voor inflatie, bijvoorbeeld naar het actuele prijspeil, of naar het prijspeil van een bepaald kalenderjaar. Indexatie kan op basis van de index van de consumptieprijzen, maar ook van een andere index. Zo wordt de ABEX-index vaak voor brandverzekeringen gehanteerd. De ABEX-index meet de kosten voor het optrekken van woningen in België.

Levensverzekering

Verzekering die te maken heeft met leven en dood van de mens. Verzekering de uitbetaalt nadat de verzekerde overleden is (bijvoorbeeld overlijdensverzekering) of juist na een bepaald levensjaar (bijvoorbeeld pensioenverzekering).

Omniumverzekering

Met een omniumdekking is uw voertuig in alle gevallen verzekerd, zelfs wanneer u in het ongelijk wordt gesteld. Een omniumverzekering vergoedt alle schade aan uw voertuig die het gevolg is van: een ongeval, brand, diefstal of vandalisme, glasbreuk, schade door overstroming, hagel, storm en vallende stenen, aanrijding met een dier, overige schade. Een kleine omniumverzekering is een (zeer) beperkte vorm van de omniumverzekering, welke alleen tussenkomt bij zaken als brand, diefstal of vandalisme, glasbreuk, schade door overstroming, hagel, storm en vallende stenen, aanrijding met een dier. Let wel op: alle schadegevallen die niet duidelijk in uw verzekeringscontract ‘kleine omnium’ zijn opgenomen, worden niet vergoed.

Begunstigde

Degene die recht heeft op de uitkering van de verzekering.

Ongevallenverzekering

Verzekering die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert bij overlijden of blijvende invaliditeit, als de in de polis afgesproken gebeurtenis zich voordoet.

Poliskosten

De eenmalige kosten die in rekening gebracht worden voor het opmaken van de polis of het aanbrengen van veranderingen daarin.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden staat wat er precies is afgesproken, inclusief omschrijving van begrippen, omschrijving van de dekking en uitsluitingen, rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekeringsnemer. Eventueel zijn er (verzekerings)clausules toegevoegd: bepalingen voor wat onder de verzekering valt en wat niet (uitsluitingen).

Premie

Periodieke inleg of betaling van de verzekeringsnemer aan de verzekeraar om recht te houden op de verzekering. De premie kan uitgedrukt worden in een vast bedrag in euro’s of als percentage van het verzekerde bedrag.

Schadeattest

Een schadeattest lijst alle ongevallen op waarin u de laatste vijf jaar betrokken was.

Schadeverzekering

Een verzekering die tot doel heeft een verzekerde na het optreden van een verzekerd risico (gedeeltelijk) schadeloos te stellen. Dit kan materiële schade te zijn, zoals bij een auto- of brandverzekering, maar ook immateriële schade. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een ziektekostenverzekering of een rechtsbijstandverzekering. Verzekeringen die niet onder schadeverzekeringen vallen, zijn levensverzekeringen en Natura-uitvaartverzekeringen.

Sommenverzekering

Verzekering die een van tevoren vastgesteld bedrag uitkeert, wanneer een van tevoren afgesproken gebeurtenis plaatsvindt. Bijvoorbeeld de levensverzekering en de ongevallenverzekering.

Taksen

Premietaksen worden berekend op de netto premie en zijn afhankelijk van het soort verzekering.

Voor auto:
 • Burgerlijke aansprakelijkheid: 27,10%
 • Omnium verzekering: 26,75%
 • Bestuurdersverzekering: 16,75%
 • Bijstandsverzekering: 13,00%
 • Rechtsbijstandsverzekering: 16,75

 • Voor brand/woon:
 • Basiswaarborg (BA, brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen): 15,75%
 • Diefstal verzekering: 15,75%
 • Rechtsbijstandsverzekering: 15,75%

  Uitsluitingen

  Bepalingen voor wat niet onder verzekering valt. Algemene uitsluitingen: overstroming bij een inboedelverzekering, atoomkernreacties, oorlogshandelingen (molest) en terrorisme.

  Verzekerde

  Degene waarvoor bezit, gezondheid, of ander belangen zijn verzekerd.

  Verzekering

  De juridische definitie van verzekering is een overeenkomst waarbij de verzekeraar, in ruil voor de verzekeringspremie, zich verbindt tot het doen van één of meerdere uitkeringen, waarbij bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst nog geen zekerheid bestaat over het moment van uitkeren, of de hoogte of tijdsduur van de uitkering(en). Er is ook geen zekerheid over hoe lang de overeengekomen premiebetaling zal duren.

  Verzekeringsnemer

  Diegene die een verzekeringsovereenkomst afsluit met een verzekeraar. Ook wel polishouder genoemd.